Libya-Trablusgarp üzerine nadir bir kitap. Sırtı deri cildinde.

Tarih-i İbn-i Galbun (Der-Beyân-ı Trablusgarb)/Mehmed Nehiceddin, Trâblusî Ebû Abdullah Muhammed İbn Halil-i Galbûn. Hazırlayan: Çeviren: Mehmed Nehiceddin Baskı Yeri: İstanbul HYıl: 1284 MYıl: 1867 Matbaa: Ceride-i Havadis Matbaası Sayfa: 3 + 155 , Mütercim eseri birtakım eklerle geliştirerek yaptığını belirtiyor. Eserde eş-Şeyh Ahmed b. Abdü'd-Dâim el-Ensârî'nin Trablusgarp hakkındaki kaidesinin şerhi de vardır. ''Müverrih-i mûmâ-ileyh tahkîkāt ve tedkikātı pek de iltizâm etmediğinden mâadâ 24 senesinden birdenbire 540 senesine geçmiş olduğundan aradaki vukūât ile asrımıza kadar arkası yürüdülmek üzere Siyer-i Kelâibe ve İbn-i Nâcî'nin Meâlimü'l-İmân ve Târîh-i Hamîs ve Ayaşî-yi Mağribi ile Nâcî'nin seyâhatnâmeleriyle Vâlî-i Esbak Yusuf Paşa'nın hayli vakit kitâbet hizmetinde bulunan müteveffâ Bin Zeynüddîn vesâir zevâtın kuyûdât-ı makbûlesi ve Dâire-i Hükûmette vâki' defâtir-i aklâmda bulunan suver-i evrâk ve o vakitlere yetişmiş sîkadan bazı mütehayyizânın ifâdât-ı şifâhiyyeleriyle ikmâl-i noksân edilmiş.''

Starting Bid: 200 TL

Your Maximum Bid: TL

Current Price: TL Losing Winning

Buyer's Premium: 15%
Currency Converter: